Nastava u našoj školi se zasniva na sledećim principima :

 

  • Razvijanje motivacije kao ključnog elementa u procesu učenja . Podstičemo njihovu znatiželju i ljubav prema učenju jezika kroz samostalan rad i rad u malim grupama.
  • Zasnivamo nastavu na komunikativnom pristupu učenju jezika gde je centar nastave sam polaznik.
  • Naši kvalifikovani predavači su aktivno uključeni u proces formiranja grupa , prema nivou znanja kao i kreiranju programa i nastavnih planova.
  • Rad u našoj školi je organizovan u malim grupama od 4-8 polaznika što omogućava predavaču da se posveti svakom polazniku ponaosob.
  • Jezik komunikacije u nastavi je engleski jezik, odnosno jezik koji se uči, tako da se na taj način najbrže postižu dobri rezultati u procesu učenja.
  • Redovno pratimo napredovanje svakog polaznika , o čemu kroz usmeni i pisani izveštaj ( 2 puta u toku školske godine ) obaveštavamo i roditelje. Po potrebi organizujemo i individualne konsultacije sa polaznicima, što je deo nastave i uključeno je u školarinu.
  • Pažljivo biramo programe po kojima naši polaznici rade , pri čemu vodimo računa da se redovno uvode novi , savremeni udžbenici, adekvatni odgovarajućem uzrastu, odnosno nivou znanja.
  • Naši kandidati se pipremaju i za polaganje medjunarodno priznatih ipita , Cambridge ESOL (Key, Preliminary, First, CAE , CPE) i PEARSON ispita .

Pre upisa novih kandidata obavljamo testiranje (pismeno i usmeno) , u toku školske godine naši polaznici imaju redovne provere/testiranja, a na kraju godine (nakon finalnog testiranja) se dobija pisani izveštaj o radu , kao i diploma/sertifikat o završenom kursu odnosno upisuje se nivo znanja kandidata A1-C2, (nivoi znanja definisani Evropskim zajedničkim jezičkim okvirom-CEFR - medjunarodni standard za definisanje jezičke sposobnosti) .

  • Organizujemo i vannastavne aktivnosti-letnje škole engleskog jezika, na Zlatiboru i u Velikoj Britaniji.
  • Za kraj svake školske godine naši polaznici sami pripremaju program/godišnju priredbu za svoje roditelje, kojom se zaokružuje jedna školska godina.